Krátkodobý finanční plán v osmi krocích | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Krátkodobý finanční plán v osmi krocích

Vytvořte si reálnou představu o financích ve vašem podnikání.

frame-482632-min-651e81e93d2ce265934565.jpg

Většina začínajících podnikatelů zkrachuje do několika let. Co odlišuje úspěšné od neúspěšných? Jednou z nezbytných věcí je krátkodobý finanční plán.

Vychází z plánu dlouhodobého, ale je mnohem podrobnější, protože zpřesňuje a konkretizuje záměry uvedené v dlouhodobém finančním plánu. 

Proč potřebujete krátkodobý finanční plán? Slouží vám k odhadnutí budoucích příjmů a výdajů, poskytuje komplexní přehled o finančních prostředcích a hlavně by měl pomáhat se zajištěním trvalé platební schopnosti.

Krátkodobý finanční plán sestavujte nejlépe na jeden kalendářní rok a počítejte se sezónními výkyvy v jednotlivých měsících. 

Co obsahuje finanční plán

K vytvoření kvalitního plánu potřebujete dostatek informací. Zajímají vás zejména odhadované příjmy, výdaje, cash flow, cenová kalkulace a plán výroby a prodeje. 

Odhadněte kolik zboží či služeb prodáte a za jakou cenu, což je obtížnější, pokud teprve začínáte. Ale po několika měsících podnikání můžete nově zjištěná data zapracovat do dříve sestaveného plánu a získat konkrétnější představu a lepší odhad do budoucna.

Pracujte pro jistotu se třemi vývojovými scénáři, a sice s pesimistickou, realistickou a optimistickou variantou

Doporučujeme přečíst:

img38-m-65080b0098eac615916385.jpg

Jak na správu podnikových financí: Základem je mít přehled

Číst

Úskalí: Cenotvorba

Klíčové je správné nastavení ceny. Cenotvorba neboli pricing je zejména na začátku podnikání oříšek. Známé jsou tři základní přístupy k cenotvorbě:

Cost plus pricing je cenová strategie, podle které se prodejní cena produktu určuje přidáním konkrétního fixního procenta k jednotkovým nákladům produktu. Procento přirážky je v podstatě metoda generování konkrétní požadované míry návratnosti. 

Alternativní metodou stanovení ceny je cena založená na hodnotě, neboli value based pricing, která stanovuje cenu zboží nebo služby podle vnímané nebo odhadované hodnoty, kterou dává zboží nebo službě spotřebitel. 

Obě metody přehlížejí možné konkurenty, a proto je zde ještě konkurenční cenová strategie (competitive pricing), kdy je cena produktu nastavena na základě cen konkurence na vašem trhu nebo v oboru.

Cenotvorba je ovšem natolik obsáhlé téma, že na něj můžete pohlížet z různých úhlů, nejen čistě obchodních. Psychologické důvody možných problémů s nastavením optimální ceny shrnuje ve svém článku Madla Čevelová. 

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem profilu na Facebooku.
Pojďte se připojit!

Jak na tvorbu krátkodobého finančního plánu: 

1. Nejprve si stanovte cíl 

Smyslem krátkodobého finančního plánu je splnění předem stanoveného cíle, což je třeba zvýšení výroby, maximalizace zisku nebo zlepšení pozice na trhu. 

Úskalí: Jaká kritéria musí splňovat cíl

Zde si připomeneme pomůcku pro měření výkonnosti známou pod zkratkou KPI (key performance indicators). Nastavte si tzv. klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které vyplývají z vaší obchodní strategie. Každá firma si stanovuje své vlastní klíčové ukazatele na základě toho, v jakém odvětví působí.

Díky KPI můžete vyhodnocovat úspěch či neúspěch podnikání. Pokud je správně definujete, pomohou vám přesně změřit minulý vývoj podniku a odhadnout ten budoucí.

Pamatujte, že dobře definovaný cíl by měl být SMART:

S – specific (konkrétní) = definujte své cíle co nejpřesněji

M – measurable (měřitelný) = cíle potřebujete měřit 

A – attainable (dosažitelný) = cíle musí být realistické

R – relevant (relevantní) = víte, k čemu vám budou 

T – time-bound (časově omezený) = určete si, kdy je budete měřit

Jak použít cíle SMART k definici vlastních KPI? Používá se mnoho různých KPI, do jakých kategorií je dělíme a jak je správně nastavit najdete v našem článku. Zajímají vás praktické příklady? Podívejte se na článek Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Co jsou a jak se používají?

2. Vyberte finanční strategii

Sestavte strategický plán a pravidelně ho aktualizujte. Strategický plán nemá předepsanou formu. Důležité je, co plán říká a jak to říká. 

3. Zvolte metody plánování

Management podniku vybere nejvhodnější metodu. Jako nejideálnější metoda se uvádí metoda kauzální, která vychází z údajů o současném stavu majetku podniku a dalších známých dat, včetně makroekonomických prognóz, a zabývá se otázkou, jakých hodnot chce u konkrétních ukazatelů podnik dosáhnout. Často se však kombinuje i s dalšími metodami (intuitivní a statistickou). 

4. Analyzujte informace

Zajímají vás nejen účetní výkazy, finanční plánování vyžaduje komplexní pohled, a proto počítejte i s působením okolních vlivů. Analyzujte makroprostředí pomocí vývoje makroekonomických ukazatelů a jejich predikcí pro následující roky. 

Pak zpracujte SWOT analýzu, která propojuje vnější a vnitřní faktory působící na podnik a hodnotí jejich vzájemné působení.

5. Zpracujte finanční analýzu

Pátým krokem je finanční analýza. Tvoříte ji, abyste zjistili finanční zdraví podniku, našli případné slabé stránky a jiné nedostatky. Při její tvorbě vás zajímá zejména rentabilita, likvidita, zadluženost, výnosnost a ziskovost. Finanční plán dokážete vytvořit, jen pokud máte dostatek dat. 

Finanční analýza se sestavuje za účelem získání dat, která jsou nezbytně nutná pro vytvoření finančního plánu.

6. Implementujte 

Implementace finančního plánu je stejně důležitá jako samotný finanční plán, který bez ní ztrácí smysl. Dodržujte základní časovou strukturu, předvídejte a rychle reagujte na změny. 

Doporučujeme přečíst:

940-6492c7cc44c05071366367.jpg

Zlepšení finančního zdraví podniku: 11 kroků

Číst

7. Realizujte

Výsledkem realizace finančního plánu je naplnění stanovených cílů. Veškerá fakta, která jsou ve finančním plánu zahrnuta, se musí přetavit do budoucího chodu podniku.

8. Kontrolujte

Finanční kontrola je navazující krok po sestavení, implementaci a realizaci finančního plánu. Kontrola porovnává finanční plán s účetními výkazy, zjišťuje odchylky od plánu a jejich příčiny a je nezbytným zdrojem informací, které jsou nutné k uskutečňování nápravných opatření. 

Příklad z praxe: 

Krátkodobý finanční plán konkrétního podniku je tématem diplomové práce od Kateřiny Ježové. Praktická část práce se zabývá charakteristikou firmy a analýzou jejího okolí. Rozebírá její cíle a strategie k jejich dosažení. 

Poznatky jsou pak využity při tvorbě krátkodobého i dlouhodobého finančního plánu. Najdete zde tabulky, které vás mohou inspirovat, pokud si se sestavením krátkodobého finančního plánu nevíte rady. 

Dozvíte se například, že mimořádnou situací, která nejvíc ovlivnila tvorbu finančního pánu, byl vstup společnosti na zahraniční trhy prostřednictvím sítě Amazon a eBay. Na začátku však tento krok přinesl nové výdaje, zvýšily se především mzdové náklady kvůli přijetí dalších zaměstnanců.  

Jelikož zde firma soustředila veškeré volné prostředky, poklesly kvůli nedostatečné reklamě tržby na domácím trhu, což vedlo v roce 2015 ke ztrátě. Krátkodobě tak plán negativně ovlivnil finanční stabilitu firmy, která se do té doby zlepšovala.

Vstupem na zahraniční trh firma získala velké množství nových potenciálních zákazníků, ale také konkurence. Ačkoli se očekává, že investice se nakonec vyplatí, pokusila se autorka prostřednictvím finanční analýzy odhadnout, kdy bude společnost opět zisková, a také identifikovat možná rizika, která mohou ovlivnit dobu návratnosti této investice.

jak vytvořit krátkodobý finanční plán

Krátkodobý finanční plán má vliv na úspěch vašeho podnikání

Finanční plánování je komplexní záležitostí. Všechny predikce musí počítat s makrookolím a mikrookolím podniku a celkovou situací na trhu. 

Krátkodobý finanční plán zvyšuje finanční stabilitu podniku, usnadňuje rozhodování a pomáhá při plánování. Vyčtete z něj, kolik potřebujete vydělat peněz, jak vysoké máte náklady a s jakým ziskem můžete počítat. 

Sestavením plánu však práce nekončí. Plán pravidelně kontrolujte a upravujte. Porovnávejte plán se skutečností, ať včas zjistíte, když se předpoklady z plánu neshodují s realitou. Díky kontrole zachytíte nepříznivý vývoj nákladů či tržeb a můžete situaci rychle řešit. 

Reagujte na všechny významné odchylky od původního plánu a učiňte nápravná opatření, abyste jim do budoucna zabránili.

Máte krátkodobý finanční plán a daří se vám ho naplňovat?

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Management & leadership»
Business a management
Vede Zbyněk Dostál
17 dubna 27 května
Zbyněk Dostál