Online kurz Finanční analýza | Laba Czech

Finanční analýza

13 lekcí

Jan Šrom

Senior Finance Manager LEGO Group

Základní úvod do finančních výkazů a finanční analýzy

Detaily rozvahy

Detaily výkazu zisku a ztrát (P&L) & Cash Flow

Základní přístupy k finanční analýze, vertikální a horizontální analýza

Finanční analýza 1 (analýza P&L
a rozvahy)

Finanční analýza 2 (analýza P&L
a rozvahy)

Case study

Budgeting

Analýza nákladů

Investiční rozhodování

Přístupy k pricingu, portfoliového mixu či rozhodování pro snížení výrobních nákladů

Prezentování case studies

Case studies a závěrečné Q&A

Naučte se čelit finančním výzvám

Připravujeme

Získejte jistotu v obchodním rozhodování díky kurzu zaměřenému na finanční analýzu. Ideální pro manažery všech úrovní, stávající i budoucí podnikatele.

Odhalte vliv KPI na finanční výsledky, posuďte finanční kondici firmy, vylepšete plány pro dlouhodobý růst a identifikujte ty nejlepší investice. Připojte se k nám a získejte nástroje pro efektivnější rozhodování a konkurenční výhodu!

Tento kurz doporučujeme, pokud:

 • Pracujete v managementu

  Zjistíte, jakým způsobem se promítá plnění vašich KPI do finančních výsledků podniku s případným dopadem na výši bonusů. Naučíte se hodnotit, v jaké finanční kondici váš podnik je, a zjistíte, jak plánovat aktivity svého oddělení, abyste byli schopni splnit krátkodobé finanční cíle podniku.

 • Podnikáte

  Naučíte se aplikovat metody finanční analýzy na svůj podnik. Získáte novou schopnost posoudit zdraví svého businessu a naučíte se se objektivně porovnat s konkurencí. Budete mít návod, jak zpracovat krátkodobý finanční plán a jak snadněji dosáhnout svých podnikatelských cílů.

 • Plánujete začít podnikat nebo začínáte na manažerských pozicích

  Naučíte se (z)hodnotit zdraví firem v plánované podnikatelské/manažerské sféře. Budete schopni předvídat a kvantifikovat skryté výzvy, kterým pravděpodobně budete čelit, a také porozumíte, jakým způsobem se rozhodnutí managementu promítají do finančních výsledků podniku.

O kurzu

 1. Finanční výkazy

  Po absolvování kurzu se budete plně orientovat ve finančních výkazech. Budete je znát jak teoreticky, tak prakticky a na první pohled budete schopni rozeznat jejich specifika.

 2. Metody finanční analýzy

  Zaměříme se na praktické znalosti a pomocí praktických úkolů vás naučíme, jak aplikovat metody finanční analýzy. Naučíme se, jak vybrat ty správné metody a postupy, které se budou nejlépe hodit k vašemu typu společnosti a účelu vaší analýzy.

 3. Matematická část finanční analýzy

  Naučíte se číst hodnoty matematické části finanční analýzy a budete se v nich orientovat. Budete vědět, co jednotlivé hodnoty znamenají a co indikují pro podnik. Na základě znalosti těchto hodnot budete schopni určit finanční zdraví firmy a také poznat, jak (moc) je výkonná.

 4. Tvorba finančního plánu

  Naučíte se zpracovat krátkodobý finanční plán. Zjistíte, jak dosáhnout svých podnikatelských cílů a jak zlepšit finanční kondici podniku.

O lektorovi

Jan Šrom

 • Senior Finance Manager, LEGO Group
 • Má zkušenosti s finančním a strategickým řízením nadnárodních společností z poboček ve Velké Británii, USA a České republice.
 • Získal praktické zkušenosti s finančním plánováním.
 • Řídil portfolio businessu s obratem více než 5 miliard USD.
 • Cross-functional zkušenosti získal při business partneringu projektů.
 • Pracoval pro společnosti jako GE Capital, AIESEC, Unilever.

Program kurzu

 • 01

  Základní úvod do finančních výkazů a finanční analýzy

  • Co předchází tomu, než vznikne finanční výkaz
  • Jaké informace lze vyčíst z výročních zpráv
  • Jak udělat základní screening společnosti včetně jeho vlastnické struktury
  • K čemu slouží finanční výkazy a jaké jsou jejich mezinárodní specifika (mezinárodní účetní standardy vs. české účetní standardy vs. vnitropodnikové účetnictví)
  • Jak a kde je možné získat finanční výkazy a jak poznám, který konkrétně máme analyzovat, když jich firma má víc?
  • Finanční výkazy a audit
  • Jaké jsou výjimky, o kterých bych měl*a vědět předtím, než začnu firmu analyzovat? (Transfer pricing, Cash Pool atp.)
  • Jak se liší pohledy čtení finančních výkazů z pohledu investora, banky, státní instituce nebo třeba zaměstnanců?
  • Rozdíly ve vykazování mezi rodinnými podniky, firmami neukotvenými na burze a firmami na burze obchodovanými nebo podniky co se jejich velikosti týče

  Domácí úkol (volitelný): Vyberte si podnik vhodný k finanční analýze a nastudujte si o něm maximum informací.

 • 02

  Detaily rozvahy

  • Co je rozvaha a jak vzniká
  • Jaká je základní struktura rozvahy
  • Rozpad aktiv na: členění majetku, oběžná aktiva a časové rozlišení
  • Rozpad pasiv na: vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení
  • Problematika odpisů
  • Otevření problematiky financování podniku ve smyslu zdroje financování pro jeho fungování
  • Pohled na rozvahu z investičního pohledu
  • Typy rozvahy vzhledem k charakteru i časovému cyklu businessu
  • Vlastnictví majetku a problematika s tím spojená
 • 03

  Detaily výkazu zisku a ztrát (P&L) & Cash Flow

  • Co je výkaz zisku a ztráty a výkaz o Cash Flow
  • Jaká je jejich základní struktura
  • Jak se vykazují tržby
  • Jaké jsou typy zisků a jak se v nich orientovat
  • Jaká jsou účetní specifika českého účetnictví a mezinárodních účetních standardů
  • Jak se na P&L podívat z investičního pohledu
  • Konzervativní PNL vs. Agresivní PNL
  • Základní výpočty marže u PNL
  • Typy PNL vzhledem k cyklu businessu
  • Cash Flow a pracovní kapitál
  • Dopady na Cash Flow z pohledu jednotlivých činností
  • Základní metody sestavení výkazu o Cash Flow

  Domácí úkol: Vyberte 10-15 prvotních zajímavostí z výroční zprávy, na které je vhodné se zaměřit při sestavování finanční analýzy.

 • 04

  Základní přístupy k finanční analýze, vertikální a horizontální analýza

  • Základní přístupy k finanční analýze (poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, pyramidové rozklady)
  • Specifika ukazatelů podle oborů a sezónnosti
  • Vysvětlení základní pojmů jako likvidita, rentabilita, doba obratu, ziskovost nebo marže
  • Zpracování grafické analýzy
  • Základní vertikální a horizontální analýzy
  • 3 základní rozdílové ukazatele
  • Analýzy ukazatelů u Cash Flow

  Domácí úkol (volitelný): Zpracujte horizontální a vertikální finanční analýzu vybraného podniku.

 • 05

  Finanční analýza 1 (analýza P&L a rozvahy)

  • Poměrové ukazatele likvidity
  • Poměrové ukazatele rentability
  • Poměrové ukazatele zadluženosti
  • Poměrové ukazatele aktivity
  • Poměrové ukazatele kapitálového trhu
 • 06

  Finanční analýza 2 (analýza P&L a rozvahy)

  • Pyramidové modely, Du Pontův rozklad
  • Model EVA
  • Predikční modely
  • Analýza konkurence
  • Externí informace začleněné do dodatku k finanční analýze
  • Sestavení závěrů finanční analýzy, důraz na jednotlivá doporučení

  Domácí úkol: Vypočítejte finanční analýzu a sestavte závěrečnou zprávu pro vedení podniku.

 • 07

  Case study

 • 08

  Budgeting

  • Cíle a důvody stanovení rozpočtů plánovacího procesu
  • Úrovně plánování (statické, taktické a operativní)
  • Typy plánování v návaznosti na směr jejich zadání (cirkulární, top-down, bottom up, progressive, retrograde atp.)
  • Typy plánování (plánování inkrementálního typu, zero-based budgeting, activity-based budgeting).
  • Časové nároky na plánovací proces
  • Komunikace plánů a cyklus jeho přeplánování
  • Power of co-creation – jak do plánování zainteresovat celý tým
  • Stanovení cílů tak, aby byly jasné a allignované přes celou organizaci
  • Sestavování scénářů

  Domácí úkol: Na základě sestavené případové studie z lekce č. 7 sestavte detailní finanční plán pro příští 3 roky.

 • 09

  Analýza nákladů

  • Klasifikace nákladů a výdajů
  • Přímé a nepřímé náklady, náklady variabilní a fixní
  • Problematika spojená s náklady na lidskou sílu v kontextu obchodní firmy a továrny
  • Účetní specifika spojená s ostatními produkčními náklady
  • Alokace fixních nákladů na jednotlivé produkty
  • Stanovení standardních produkčních nákladů
 • 10

  Investiční rozhodování

  • Co je projektový kapitál
  • Definice investičního projektu a typy projektů
  • Výpočet doby návratnosti investic
  • Metody výpočtu doby návratnosti investice
  • Výpočet návratnosti investice
  • Výpočet vnitřního výnosového procenta investice
  • Aktivita: Výpočet návratnosti investice během lekce pro praktické zkušenosti

  Domácí úkol: Vypočítejte čisté současné hodnoty, Payback Period a vnitřní výnosová procenta na zadaném portfoliu projektů.

 • 11

  Přístupy k pricingu, portfoliovému mixu či rozhodování pro snížení výrobních nákladů

  • Základní přístupy ke stanovení cen výrobků a služeb
  • Analýza trhu pro vstup a expanzi z pohledu cen
  • Net Revenue Management v praxi
  • Řízení portfolia a stanovení produktového mixu
  • Základní principy stanovování hodnoty podniku
  • Zpracování Gross Margin Variance Analysis

  Domácí úkol (volitelný): Zpracujte návrh na změnu cen a portfolia pro výrobky společnosti zadané lektorem.

 • 12

  Prezentování case studies

 • 13

  Case studies a závěrečné Q&A

Získat více informací

Vyplňte registrační formulář a připojte se k nám! Náš tým konzultantů z Laba Czech se s Vámi spojí co nejdříve, abyste získali všechny potřebné detaily o obsahu kurzu a jeho ceně.

Povinné pole