Finanční analýza | Laba Czech

Finanční analýza

13 LEKCí

Jan Šrom

Senior Finance Manager
ve společnosti LEGO Group

Představení Finančních výkazů a Finanční analýzy

Detaily Rozvahy

Detaily výkazu zisku a ztrát (P&L) & Cash Flow

Základní přístupy k finanční analýze, vertikální a horizontální analýza

Finanční analýza 1 (analýza P&L a Rozvahy)

Finanční analýza 2 (analýza P&L a Rozvahy)

Case study

Analýza nákladů

Přístupy k pricingu portfoliového mixu či rozhodování pro snížení výrobních nákladů

Investiční rozhodování

Budgeting

Prezentování case studies I.

Prezentování case studies II.

NAUČTE SE ČELIT FINANČNÍM VÝZVÁM

TRVÁNÍ KURZU:

31. KVĚTNA – 19. ČERVENCE

7 TÝDNŮ
13 LEKCÍ
PONDĚLÍ A STŘEDA, 18:00–19:30

Získejte jistotu v obchodním rozhodování díky kurzu zaměřenému na finanční analýzu. Ideální pro manažery všech úrovní, stávající i budoucí podnikatele.

Odhalte vliv KPI na finanční výsledky, posuďte finanční kondici firmy, vylepšete plány pro dlouhodobý růst a identifikujte ty nejlepší investice. Připojte se k nám a získejte nástroje pro efektivnější rozhodování a konkurenční výhodu!

TENTO KURZ DOPORUČUJEME, POKUD:

 • Jste podnikatelé

  Naučíte se aplikovat metody finanční analýzy na svůj podnik. Dozvíte se, jak zjistit stupeň likvidity, pracovního kapitálu, rentability a osvojíte si schopnost porovnávat se s konkurencí. Získáte návod, jak zpracovat krátkodobý finanční plán a jak dosáhnout svých podnikatelských cílů.

 • Plánujete začít podnikat, nebo začínáte na manažerských pozicích

  Porozumíte, jakým způsobem se promítají rozhodnutí managementu firmy do finančních výsledků podniku s případným dopadem na výši jejich bonusů. Budete schopni zhodnotit investice a vybrat z finančního pohledu tu nejlepší. Naučíte se základní řízení a modelaci nákladů a výnosů.

 • Pracujete v managementu

  Zjistíte, jakým způsobem se promítá plnění vašich KPI do finančních výsledků podniku s případným dopadem na výši bonusů. Naučíte se hodnotit, v jaké finanční kondici váš podnik je, a zorientujete se v účetních výkazech, abyste byli schopni poznat, zda je obchodní partner schopen ustát případný tlak.

O kurzu

 • Ukazatele výkonnosti firmy

  Vybudujete si schopnost posoudit finanční zdraví svého businessu i s ohledem na přímou konkurenci nebo obdobné podniky. Naučíte se rozpoznávat potenciální rizikovost obchodních partnerů.

 • Metody finanční analýzy prakticky

  Zaměříme se na praktické znalosti a pomocí praktických úkolů vás naučíme, jak aplikovat metody finanční analýzy. Po absolvování kurzu dokážete vybrat ty správné metody a postupy, které se budou nejlépe hodit k vašemu typu společnosti a účelu vaší analýzy.

 • Tvorba finančního plánu

  Naučíte se zpracovat krátkodobý finanční plán a objevíte tak cestu k dosažení podnikatelských cílů. Plán vám také pomůže zlepšit finanční kondici podniku.

O lektorovi

Jan Šrom

 • Senior Finance Manager ve společnosti LEGO Group
 • Má zkušenosti s finančním a strategickým řízením nadnárodních společností z poboček ve Velké Británii, USA a České republice
 • Získal praktické zkušenosti s finančním plánováním
 • Řídil portfolio businessu s obratem více než 5 miliard USD
 • Cross-functional zkušenosti získal při business partneringu projektů
 • Pracoval pro společnosti jako GE Capital, AIESEC, Unilever

Program kurzu:

 • 01

  Středa 31. 5.

  Představení Finančních výkazů a Finanční analýzy

  • Co předchází tomu, než vznikne finanční výkaz
  • Jaké informace lze vyčíst z výročních zpráv
  • Jak udělat základní screening společnosti včetně jeho vlastnické struktury
  • K čemu slouží finanční výkazy a jaké jsou jejich mezinárodní specifika (Mezinárodní účetní standardy vs. české účetní standardy vs. vnitropodnikové účetnictví)
  • Jak a kde je možné získat finanční výkazy a jak poznám, který konkrétně máme analyzovat, když jich firma má víc?
  • Finanční výkazy a audit
  • Jaké jsou výjimky, o kterých bych měl(a) vědět předtím, než začnu firmu analyzovat? (Transfer pricing, Cash Pool atp.)
  • Jak se liší pohledy čtení finančních výkazů z pohledu investora, banky, státní instituce nebo třeba zaměstnanců?
  • Rozdíly ve vykazování mezi rodinnými podniky, firmami nekotovanými na burze a firmami na burze obchodovanými nebo podniky, co se jejich velikosti týče.

  Domácí úkol (dobrovolný): Vyberte si podnik vhodný k finanční analýze, nastudujte maximum informací z hlediska vlastnické struktury, oboru podnikání a dalších. Získejte maximální relevantní množství dat z tisku, návštěvou poboček, dostupných informací z výrobků atp. S tímto podnikem budete pracovat i v dalších domácích úkolech.

 • 02

  Pondělí 5. 6.

  Detaily Rozvahy

  • Co je rozvaha a jak vzniká
  • Jaká je základní struktura rozvahy
  • Rozpad aktiv na: členění majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení
  • Rozpad pasiv na: vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení
  • Problematika odpisů
  • Otevření problematiky financování podniku ve smyslu zdroje financování pro jeho fungování
  • Pohled na rozvahu z investičního pohledu
  • Typy rozvahy vzhledem k charakteru i časovému cyklu businessu
  • Vlastnictví majetku a problematika s tím spojená.
 • 03

  Středa 7. 6.

  Detaily výkazu zisku a ztrát (P&L) & Cash Flow

  • Co je výkaz zisku a ztráty a výkaz o Cash Flow
  • Jaká je jejich základní struktura
  • Jak se vykazují tržby
  • Jaké jsou typy zisků a jak se v nich orientovat
  • Jaká jsou účetní specifika českého účetnictví a mezinárodních účetních standardů
  • Jak se na P&L podívat z investičního pohledu
  • Konzervativní PNL vs. agresivní PNL
  • Základní výpočty marže u PNL
  • Typy PNL vzhledem k cyklu businessu
  • Cash Flow a pracovní kapitál
  • Dopady do Cash Flow z pohledu jednotlivých činností
  • Základní metody sestavení výkazu o Cash Flow

  Domácí úkol: Z vámi vybrané výroční zprávy vyčtěte cca 10–15 prvotních zajímavostí, na které by bylo vhodné se během sestavování finanční analýzy zaměřit. Důležité je aplikovat vědomosti, které byly získány během předchozích 3 hodin.

 • 04

  Pondělí 12. 6.

  Základní přístupy k finanční analýze, vertikální a horizontální analýza

  • Základní přístupy k finanční analýze (poměrové ukazatele, rozdílové ukazatele, pyramidové rozklady)
  • Specifika ukazatelů podle oborů a sezónnosti
  • Vysvětlení základní pojmů jako jako likvidita, rentabilita, doba obratu, ziskovost nebo marže
  • Zpracování grafické analýzy
  • Základní vertikální a horizontální analýzy
  • 3 základní rozdílové ukazatele
  • Analýzy ukazatelů u Cash Flow

  Domácí úkol: Zpracujte horizontální a vertikální analýzu vybraného podniku, poskytněte informace o jeho pracovním kapitálu a připravte krátkou, jednoslidovou prezentaci výsledků analýzy.

 • 05

  Středa 14. 6.

  Finanční analýza 1 (analýza P&L a Rozvahy)

  • Poměrové ukazatele likvidity
  • Poměrové ukazatele rentability
  • Poměrové ukazatele zadluženosti
  • Poměrové ukazatele aktivity
  • Poměrové ukazatele kapitálového trhu
 • 06

  Pondělí 19. 6.

  Finanční analýza 2 (analýza P&L a Rozvahy)

  • Pyramidové modely, Du-pontův rozklad
  • Model EVA
  • Predikční modely
  • Analýza konkurence
  • Externí informace začleněné do dodatku k finanční analýze
  • Sestavení závěrů finanční analýzy, důraz na jednotlivá doporučení

  Domácí úkol: Vypočítejte a interpretujte vypočítané výsledky finanční analýzy a sestavte závěrečnou zprávu pro vedení podniku.

 • 07

  Středa 21. 6.

  Case study

 • 08

  Pondělí 26. 6.

  Analýza nákladů

  • Klasifikace nákladů a výdajů
  • Přímé a nepřímé náklady, náklady variabilní a fixní
  • Problematika spojená s náklady na lidskou sílu v kontextu obchodní firmy a továrny
  • Účetní specifika spojená s ostatními produkčními náklady
  • Alokace fixních nákladů na jednotlivé produkty
  • Stanovení standardních produkčních nákladů
 • 09

  Středa 28. 6.

  Přístupy k pricingu portfoliového mixu či rozhodování pro snížení výrobních nákladů

  • Základní přístupy ke stanovení cen výrobků a služeb
  • Analýza trhu pro vstup a expanzi z pohledu cen
  • Net Revenue Management v praxi
  • Řízení portfolia a stanovení produktového mixu
  • Základní principy stanovování hodnoty podniku
  • Zpracování Gross Margin Variance Analysis

  Domácí úkol (dobrovolný): Student zpracuje návrh na změnu cen a portfolia pro výrobky společnosti zadané lektorem. Student bude mít za úkol sestavit price piano a odhalit případná bílá místa v existujícím portfoliu, která by bylo zajímavé zaplnit. Všechny zamýšlené kroky musejí být v souladu s finančním plánem a finanční strategií daného podniku a musí adresovat předchozí – finanční analýzou odhalená – místa pro zlepšení.

 • 10

  Pondělí 10. 7.

  Investiční rozhodování

  • Co je projektový kapitál
  • Definice investičního projektu a typy projektů
  • Výpočet doby návratnosti investic
  • Metody výpočtu doby návratnosti investice
  • Výpočet návratnosti investice
  • Výpočet vnitřního výnosového procenta investice
  • Aktivita: Výpočet návratnosti investice během lekce pro praktické zkušenosti

  Domácí úkol: Výpočet čisté současné hodnoty, Payback Period a vnitřního výnosového procenta na portfoliu projektů, které zadá lektor.

 • 11

  Středa 12. 7.

  Budgeting

  • Cíle a důvody stanovení rozpočtů plánovacího procesu
  • Úrovně plánování (stratické, taktické a operativní)
  • Typy plánování v návaznosti na směr jejich zadání (cirkulární, top-down, bottom up, progressive, retrograde atp.)
  • Typy plánování (plánování inkrementálního typu, zero-based budgeting, activity-based budgeting).
  • Časové nároky na plánovací proces
  • Komunikace plánů a cyklus jeho přeplánování
  • Power of co-creation – jak do plánování zainteresovat celý tým
  • Stanovení cílů tak, aby byly jasné a allignované přes celou organizaci
  • Sestavování scénářů

  Domácí úkol: Na základě sestavené případové studie z lekce č. 7 sestavte detailní finanční plán pro příští rok a 2 roky následující. Studenti dostanou zadání od lektora včetně aktivit, které firma zvažuje uskutečnit v následujícím roce a celkovou strategii podniku, potřebnou pro plány do roku 2 a 3.

 • 12

  Pondělí 17. 7.

  Prezentování case studies I.

  • Představení prezentací k případovým studiím
  • Přímá zpětná vazba od lektora
  • Diskuze účastníků, sdílení zkušeností a návrhů
 • 13

  Středa 19. 7.

  Prezentování case studies II.

  • Druhá část představení prezentací

Registrace

Pro více informací o kurzu a ceně, prosím, vyplňte formulář níže a my vás budeme kontaktovat!

Kliknutím na tlačítko "Registrovat" souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů a Všeobecnými smluvními podmínkami