Zásady ochrany soukromí a osobních údajů | Laba Czech
Blog
if locale != request.locale

Hledat

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Laba je vzdělávací platforma, která nabízí živé online kurzy a přednášky z různých oblastí podnikání. Chápeme, že vám záleží na vašich zájmech v oblasti ochrany osobních údajů, a přistupujeme k vašim právům zodpovědně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na vaše používání webových stránek společnosti Laba, které jsou k dispozici na adrese: https://l-a-b-a.cz/ (dále „webová stránka“) a vysvětlují, jak společnost Laba zpracovává osobní údaje získané od uživatelů a zákazníků této webové stránky.

Používáním našich webových stránek, odesláním registračního formuláře na webových stránkách a přečtením těchto Zásad (i) jste informováni ze strany společnosti Laba o zpracování vašich osobních údajů prostředky a pro účely zde uvedené; (ii) souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro kontaktní a administrativní účely. Z odběru těchto sdělení se můžete kdykoli odhlásit nebo svůj souhlas odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím [email protected].

Máme trvalou povinnost udržovat a aktualizovat naše postupy zpracování údajů, abychom splnili zákonné požadavky a z důvodu bezpečnosti ochrany osobních údajů. K těmto Zásadám byste se měli pravidelně vracet, protože je můžeme čas od času změnit. Používání webových stránek a našich služeb po takových změnách se považuje za váš souhlas s těmito změnami.

Pokud se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasíte, neposkytujte nám své osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně těchto Zásad nebo svých práv na ochranu osobních údajů, obraťte se na pracovníka společnosti Laba pro ochranu osobních údajů (dále „DPO – Data Protection Officer“), a to následujícím způsobem:

[email protected]

Náš DPO vám poskytne potřebné další informace o našich postupech zpracování údajů a pomůže vám pochopit vaše existující práva.

1. Co sbíráme a jak to používáme

Sbíráme o vás jen ty informace, které jsou pro nás nezbytné k tomu, abychom vám umožnili používat webové stránky a využívat naše služby, a to pouze v rozsahu výslovně stanoveném v těchto Zásadách.

1.1 Informace, které od vás získáváme

Příklady osobních údajů, které od vás můžeme sbírat, jsou následující: 

 • celé jméno;
 • záznam o komunikaci; 
 • e-mail; 
 • telefonní číslo;
 • lokalita.

Když nás kontaktujete prostřednictvím formuláře žádosti, uložíme si záznam o vaší komunikaci, abychom vám pomohli vyřešit problémy, se kterými se můžete potýkat. Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o našich službách, například abychom vás informovali o chystaných změnách nebo vylepšeních.

1.2.  Informace, které můžeme získat z vašeho používání našich webových stránek.

Můžeme o vás sbírat následující informace:

 • informace o vašem zařízení, zejména modelu hardwaru, verzi informačního systému a informace o mobilní síti;
 • přihlašovací údaje, jako jsou údaje o tom, jak používáte naše webové stránky, informace o vyhledávání, adresa internetového protokolu a soubory cookie.

„Soubory cookie“ můžeme používat k tomu, aby nám pomohly spravovat webové stránky a poskytovat vám funkční a přizpůsobené zprávy. Další informace o souborech cookie najdete v našich Zásadách používání souborů cookie https://l-a-b-a.cz/cookie-policy a pro výběr svých preferencí použijte náš nástroj pro soubory cookie [odkaz].

1.3. Zpracování informací získaných od třetích stran

Společnost Laba může příležitostně sbírat vaše osobní údaje od třetích stran. Zejména pokud si naše vzdělávací služby objedná a zaplatí váš zaměstnavatel a/nebo vaše profesní sdružení. Vaše osobní údaje můžeme také sbírat z platformy/internetové stránky třetí strany, pokud v průběhu registrace uvedete příslušný odkaz na svůj profil (např. Facebook, LinkedIn atd.).

Společnost Laba může také sbírat informace o potenciálních zákaznících od třetích stran, aby mohla kvalifikovat poptávku po našich službách na trhu a upravit naši marketingovou strategii. Takto sbírané informace jsou neidentifikovatelné údaje (např. věk, odvětví, skupiny zemí atd.) a nejsou považovány za osobní údaje.

1.4. Zpracování osobních údajů o dětech

Tyto stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let a vědomě nesbírají žádné osobní údaje od dětí mladších 16 let.

1.5. Zpracování speciálních kategorií údajů

Společnost Laba prostřednictvím těchto webových stránek nesbírá žádné údaje o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické, biometrické a zdravotní údaje ani údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

2. Cíle zpracování

Všechny vaše osobní údaje používáme pouze k níže uvedeným účelům:

 • zaregistrovat uživatele na webových stránkách, vytvořit osobní účet a umožnit přístup ke všem službám webových stránek nabízených společností Laba, mimo jiné včetně našich vzdělávacích online akcí, školení a kurzů;
 • udržovat naše webové stránky, rozhraní platformy používané k našim službám, nabízet služby, které od nás požadujete nebo o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat;
 • nastavení a udržování komunikace mezi společností Laba a uživatelem za účelem poradenství ohledně služeb, poskytování případné technické podpory spojené s používáním webových stránek a plnění požadavků uživatele/zákazníka;
 • abychom mohli plnit naše povinnosti a poskytovat služby podle našich Všeobecných obchodních podmínek https://l-a-b-a.cz/terms-and-conditions;
 • zlepšení kvality služeb společnosti Laba pro zákazníky a uživatele webových stránek; a
 • propagovat služby společnosti Laba uživatelům a zákazníkům prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace, včetně vydávání newsletterů, aktualizací, dalších marketingových materiálů, vyžádání si vaší zpětné vazby a provádění marketingových kampaní.

Zasílání propagačního obsahu můžete odmítnout podle pokynů uvedených v každém sdělení, které vám zašleme, nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu [email protected].

Společnost Laba může zpracovávat vaše osobní údaje pro omezené právní účely na základě žádosti orgánů (např. příkaz k prohlídce, předvolání, zákon nebo soudní příkaz atd.) a/nebo za účelem naplnění vašich práv subjektu údajů (např. právo na přístup, výmaz atd.).

Pokud se účel zpracování změní na protichůdný účel, získáme od vás dodatečný souhlas.

3. Bezpečnost

Společnost Laba uplatňuje fyzická, administrativní a technická ochranná opatření k ochraně osobních údajů přenášených prostřednictvím webových stránek podle všech platných právních předpisů, včetně nařízení GPDR. Společnost Laba poskytuje svým zaměstnancům přístup k údajům pouze na základě zásady „need-to-know“ za účelem poskytování a zlepšování našich služeb zákazníkům. Pokud se chcete dozvědět více o bezpečnostních opatřeních společnosti Laba, obraťte se na našeho DPO.

4. Zásady pro zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se všemi požadavky platných zákonů, včetně GDPR, a na základě následujících zásad korektnosti a zákonnosti:

4.1. Spravedlnost, zákonnost a transparentnost

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po získání vašeho souhlasu se zpracováním a pro stanovený konkrétní účel, pokud zákon výslovně nestanoví jinak. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, a to pouze s vaším vědomím a při respektování vašich daných práv. Společnost Laba má jasné postupy ohledně zpracování osobních údajů založené na zákonnosti. 

4.2. Omezení účelu

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rámci zde uvedených účelů a pouze těmi zaměstnanci společnosti Laba, kteří se musí podílet na operacích zpracování pro splnění těchto účelů. Následné změny účelu jsou možné pouze v omezeném rozsahu a vyžadují zdůvodnění a váš dodatečný souhlas. 

Před použitím informací k jinému účelu, než který je zde uveden, vás požádáme o souhlas.

4.3. Minimalizace údajů

Vaše osobní údaje sbíráme a zpracováváme pouze tehdy, pokud jsou skutečně potřebné k dosažení účelu jejich zpracování. Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné k dosažení příslušných účelů.

4.4. Přesnost

Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované. Zajistíme, aby vaše údaje, pokud jsou nepřesné nebo neúplné, byly co nejdříve vymazány nebo opraveny.

4.5. Omezení uchovávání

Společnost Laba ukládá vaše údaje v omezeném rozsahu a čase na úroveň přiměřenou a nezbytnou pro splnění účelů zpracování uvedených v těchto Zásadách a v Všeobecných obchodních podmínkách https://l-a-b-a.cz/terms-and-conditions. Vaše osobní údaje uchováváme také v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností. Proto jsme stanovili omezené doby uchovávání osobních údajů.

4.6. Integrita a konfidencialita

Uznáváme, že osobní údaje podléhají utajení. Společnost Laba zabezpečuje vaše osobní údaje vhodnými organizačními a technickými opatřeními, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, nezákonnému zpracování nebo šíření, jakož i náhodné ztrátě, změně nebo zničení.

4.7. Odpovědnost

Budeme zodpovědní za dodržování výše uvedených šesti zásad ochrany údajů a budeme schopni je prokázat.

5. Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše údaje můžeme zpracovávat shromažďováním, zaznamenáváním, organizováním, ukládáním, používáním, strukturováním, přizpůsobováním nebo pozměňováním, vyhledáváním, nahlížením, zveřejňováním přenosem, šířením nebo jiným zpřístupňováním, srovnáváním nebo kombinováním, omezováním a vymazáváním nebo ničením.

Vaše osobní údaje předáváme mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že je to nezbytné, a pro účely uvedené v těchto Zásadách, a to za podmínky, že je přiměřeně zajištěna ochrana vašich práv a svobod jako subjektu údajů a že jste o takovém předání informováni.

Vaše osobní údaje neprodáváme a nebudeme prodávat třetím stranám.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů závisí na druhu osobních údajů a použitém způsobu zpracování. Společnost Laba od vás obvykle shromažďuje pouze:

 • pokud k tomu máme váš souhlas; 
 • pokud osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi; 
 • pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy na ochranu osobních údajů nebo základními právy a svobodami; nebo
 • pokud má společnost Laba zákonnou povinnost shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje.

6. Kde ukládáme vaše osobní údaje

Po obdržení vašich údajů použijeme všechny přiměřené postupy a bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě, zveřejnění nebo změně obdržených údajů. Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy v systémech informačních technologií vlastněných a provozovaných společností Laba a v cloudových systémech. Všechny informace, které společnosti Laba poskytnete, jsou uloženy na zabezpečených serverech. Pokud se chcete dozvědět více o řešeních ukládání dat, kontaktujte prosím našeho DPO [[email protected]].

7. Zpřístupnění vašich informací

Přístupem na webové stránky, jejich používáním nebo jiným poskytnutím informací nám dáváte souhlas se zpracováním a přenosem informací do jiných zemí a území, které mohou mít jiné zákony o ochraně osobních údajů než země vašeho bydliště. Upozorňujeme, že někteří z výše uvedených příjemců vašich osobních údajů mohou sídlit v zemích mimo Evropskou unii, jejichž zákony nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů. V takových případech zajistíme, aby byla k dispozici odpovídající ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů, která jsou v souladu s našimi právními povinnostmi. Pokud příjemce není členem skupiny společností Laba, může být odpovídající zabezpečení zajištěno podpisem smlouvy o předávání údajů s příjemcem na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí pro předávání osobních údajů do třetích zemí.

Osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, včetně následujících:

 • Laba Group: Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi skupiny Laba, které pracují naším jménem a potřebují přístup k vašim osobním údajům, aby mohly vykonávat svou práci, například zpracovávat fakturaci, poskytovat zákaznickou podporu atd. 
 • Dodavatelé, konzultanti a další poskytovatelé služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s dodavateli, konzultanty a dalšími poskytovateli služeb, kteří pracují naším jménem a potřebují přístup k vašim osobním údajům, aby mohli vykonávat svou práci, například zpracovávat vyúčtování, poskytovat zákaznickou podporu atd. Tito poskytovatelé služeb jsou oprávněni používat vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování služeb společnosti Laba.

V některých případech můžeme vaše údaje sdílet s dodavateli třetích stran, abychom zjistili, které oblasti a funkce webových stránek jsou nejoblíbenější a/nebo abychom zlepšili celkovou efektivitu webových stránek a jejich funkcí.

 • Firemní účet: Pokud jste individuální registrovaný uživatel a doména primární e-mailové adresy přidružené k vašemu firemnímu účtu je ve vlastnictví vašeho zaměstnavatele a byla vám přidělena jako zaměstnanci této organizace a tato organizace si přeje zřídit firemní účet, pak se určité informace týkající se minulého používání vašeho individuálního účtu mohou stát přístupné správci této organizace, včetně vaší e-mailové adresy.
 • Dodržování zákonů: Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně, pokud (a) se domníváme, že jejich zpřístupnění je přiměřeně nezbytné pro dodržení platných zákonů, nařízení, právních postupů nebo vládních požadavků, (b) k prosazení našich smluv, zásad a podmínek / souhlasu uživatele, (c) k ochraně bezpečnosti nebo integrity Webových stránek, (d) k ochraně společnosti Laba, našich zákazníků nebo veřejnosti před poškozením nebo nezákonnou činností, (e) k reakci na mimořádnou událost, o které se v dobré víře domníváme, že vyžaduje zpřístupnění informací, abychom pomohli zabránit smrti nebo vážnému zranění jakékoli osoby.

Agregované nebo anonymizované údaje: Můžeme také sdílet souhrnné nebo anonymizované údaje s třetími stranami, které vás přímo neidentifikují.

Žádné informace o vás záměrně nepředáváme žádné třetí straně bez vašeho souhlasu. Konkrétní informace o vás však zveřejníme, pokud je to nezbytné v souvislosti s poskytováním služeb nebo pro splnění platného právního postupu, včetně například příkazu k prohlídce, předvolání, zákona, soudního příkazu, oznámení o narušení bezpečnosti údajů a/nebo jiné spolupráce s donucovacími orgány.

Komunikace přes internet nemusí být bezpečná. Měli byste vědět, že používání počítače může být monitorováno třetími stranami, jako jsou správci sítě, zaměstnavatelé atd., a proto nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které zveřejníte online. Veškeré informace zveřejňujete online na vlastní nebezpečí.

8. Obsah/odkazy poskytované třetími stranami

Na našich webových stránkách najdete obsah a produkty jiných společností nebo organizací a/nebo odkazy na stránky a služby našich dodavatelů, poskytovatelů licencí nebo jiných třetích stran. Tyto stránky nekontrolujeme. Každá taková třetí strana je výhradně odpovědná za dodržování zákonů, pravidel a předpisů vztahujících se na její podnikání a provoz jejích webových stránek.

Neodpovídáme za ochranu osobních údajů, obsah ani za dodržování právních předpisů a nařízení těchto stránek nebo jejich vlastníků a provozovatelů. Tyto stránky a služby mohou mít své vlastní Zásady ochrany osobních údajů a Zásady zákaznických služeb, případně nemusí mít žádné zásady (Zásady).

Doporučujeme vám, abyste se seznámili se Zásadami ochrany osobních údajů na stránkách třetích stran, než jim poskytnete své údaje.

9. Práva subjektu údajů

Poskytujeme vám práva na ochranu údajů stanovená zákony Evropské unie, zejména GDPR, a příslušnými vnitrostátními zákony. Máte například následující práva:

 • právo získat do jednoho měsíce veškeré informace o zpracovávaných osobních údajích;
 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů;
 • právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů, omezení zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů; 
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a
 • právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů.

Tato práva můžete uplatnit při kontaktování DPO na následujících kontaktních údajích: 

DPO: 

[email protected]

Další informace o vašich právech a opatřeních společnosti Laba na ochranu osobních údajů získáte u našeho DPO.