Kdo je Scrum Master a co má na starost? | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Kdo je Scrum Master a co má na starost?

Rozhovor s Lukášem Holanem o výzvách a cestě k úspěchu v agilním procesu.

1400-600-1-6437ec1b127a7662008146-min-64ca5500d3b12088905973.jpg

Tentokrát nám náš lektor Lukáš Holan, Division Delivery Manager ve společnosti Actum Digital, prozradil podrobnosti o náplni práce Scrum Mastera. Praktické zkušenosti pro tuto pozici si osvojíte pod jeho vedením na kurzu SCRUM MASTER.

Co je podle Vás nejdůležitější rolí Scrum Mastera v rámci agilního vývoje?

Scrum master je role odpovědná za zavedení Scrumu tak, jak je definován v bibli Scrumu – Scrum Guide. Skrumážník vede ostatní k porozumění teorie a praxe Scrumu, a to jak v rámci Scrumového týmu, tak v rámci celé organizace.

Scrum master slouží vlastníkovi produktu v porozumění a sdělení hodnoty, řazení backlogu či plánování práce s týmem. Co se týče vývojářů, tak těm pomáhá samoorganizovat se, soustředit se na výsledky, doručit inkrement a odstraňovat překážky. Scrum master podporuje celou organizaci v pochopení, co je Scrum, a vytváří ideální prostředí pro adopci Scrumu. 

Skvělý Scrum Master je zejména servant-leader, kouč, mentor, učitel, facilitátor, agent změny, ambassador frameworku a v neposlední řadě i odstraňovač překážek.

Jakými způsoby se Scrum Master snaží zajistit úspěch týmu v rámci agilního procesu?

Scrum Master se snaží zajistit úspěch týmu koučováním všech rolí v sebeřízení a multi-oborovosti. Jedním z cílů je zaměření se na vytváření hodnotých Inkrementů, které splňují Definition of Done. Iniciuje odstraňování překážek v práci Scrumového týmu a zajišťuje, aby se uskutečňovaly všechny Scrumové události a byly pozitivní, produktivní a držely se v časovém rámci.

Jaké jsou hlavní výzvy, s nimiž se Scrum Master musí vypořádat v rámci agilního vývoje?

Nejčastější výzvou v praxi je takzvaný „Fake Scrum“. Fake Scrum (falešný Scrum) se odkazuje na situaci, kdy týmy či organizace tvrdí, že používají Scrum jako agilní rámec pro svůj vývoj, ale ve skutečnosti nedodržují klíčové prvky a principy Scrumu.

Fake Scrum se může projevit různými způsoby, například:

  1. Týmy používají jen část Scrum procesu, jako například daily stand-up meetingy, ale neimplementují celý Scrum framework včetně dalších důležitých elementů.
  2. Týmy si vybírají, které Scrum elementy budou používat, a přizpůsobují si Scrum proces svým potřebám, aniž by se řídily Scrum pravidly a principy.
  3. Vedení nebo manažeři týmů zasahují do Scrum procesu a určují, jak by měl Scrum fungovat, místo aby týmům umožnili pracovat samostatně a nezávisle.
  4. Týmy nepracují v krátkých iteracích, jako jsou sprinty, ale místo toho pracují na jedné velké vývojové fázi, což narušuje princip inkrementálního a iterativního vývoje.

Fake Scrum může vést ke špatným výsledkům projektu a ovlivňovat efektivitu agilního vývoje. Proto je důležité, aby týmy a vedení byli dobře obeznámeni s principy a pravidly Scrumu a dodržovali je.

Jaké jsou klíčové nástroje a postupy, které Scrum Master používá pro podporu týmu v rámci agilního vývoje?

Klíčovým nástrojem a postupem, který musí mít Skrumážník v malíčku, je samotný framework, jenž je založen na empirismu a lean thinkingu. V empirismu znalosti vycházejí ze zkušeností a rozhodování na základě pozorování. Štíhlé myšlení omezuje plýtvání a zaměřuje se na to podstatné.

Scrum kombinuje čtyři formální události pro prozkoumávání (inspection) a přizpůsobení (adaptation), a to v rámci souhrnné události, která se nazývá Sprint. Tyto události fungují, protože implementují empirické pilíře Scrumu – transparentnost, kontrolu (inspection) a přizpůsobení (adaptation).

 Úspěšné použití Scrumu závisí na tom, jak zdatně zvládnou lidé naplňovat pět hodnot: odhodlání (commitment), zaměření (focus), otevřenost (openness), respekt (respect) a kuráž (courage). Když jsou Scrum hodnoty ztělesněny Scrum týmem a lidmi, se kterými spolupracují, pak empirické pilíře Scrumu ožívají a budují důvěru.

Jakým způsobem Scrum Master usnadňuje komunikaci mezi týmem a zainteresovanými stranami v rámci agilního procesu?

Scrum Master má skvělou roli při pomáhání týmu a zainteresovaným stranám rozumět procesu, produktu a rolím v rámci Scrumu. Jeho největší silou je, že usnadňuje komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami a udržuje informace přehledné. Kromě toho podporuje otevřenou komunikaci, kde mohou členové týmu sdílet své myšlenky a připomínky bez obav z kritiky. 

Scrum Master také řeší konflikty mezi členy týmu nebo s jinými zainteresovanými stranami, aby se minimalizovalo narušení pracovního procesu. 

Scrum Master je klíčovou postavou, která usnadňuje komunikaci mezi týmem a zainteresovanými stranami, zlepšuje porozumění, přehlednost, efektivitu a harmonii. A aby se toho dosáhlo, je důležité si uvědomit, že artefakty, jako jsou Produktový backlog, Sprint backlog a inkrement, hrají zásadní roli v poskytování transparentních informací a komunikaci.

Doporučujeme přečíst:

preview-644b8423cea50477644540-min-64ca5528e8c01353885249.jpg

Významné průkopnice v „mužských“ profesích

Číst

Má Scrum Master vliv na zlepšování kvality produktu v rámci agilního vývoje?

Ano, určitě. Jeho role zahrnuje několik aspektů, které přispívají ke kvalitě produktu.

Prvním aspektem je podpora kvalitních procesů a jejich neustálé zlepšování. Scrum Master se snaží zajistit, aby procesy byly účinné a efektivní. To může zahrnovat správné postupy testování, pravidelné vyhodnocování kvality a účinné využívání nástrojů a technologií. Taktéž správně týmem koncipované Definition of Done vede ke zlepšení kvality produktu.

Druhým aspektem je zajištění již zmíněné kvalitní komunikace. Scrum Master podporuje kvalitní komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami, včetně vlastníka produktu, týmu a zákazníka. Tímto způsobem mohou být problémy a překážky odhaleny včas a je možné na ně rychle reagovat.

Třetím aspektem je průběžná kontrola kvality. Scrum Master má za úkol průběžně kontrolovat kvalitu produktu a procesů, aby se minimalizovalo riziko chyb a nedostatků.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem LinkedIn profilu.
Pojďte se připojit!

Jak Scrum Master řídí a řeší konflikty, které vznikají v rámci týmu?

Scrum Master propaguje otevřenou a transparentní komunikaci, aby se konflikty mohly vyřešit v rané fázi. Dále Scrum Master podporuje samostatné řešení konfliktů týmovými členy a zajišťuje, aby měli přístup k potřebným informacím a nástrojům k řešení konfliktů. Poskytuje také bezpečný prostor pro diskusi, kde se názory a přístupy mohou vysvětlit a slyšet. Důležitá je pravidelná retrospektiva týmu, kde se diskutují příležitosti pro zlepšení procesů a přístupů týmu k řešení konfliktů.

V případě, že se konflikt mezi členy týmu nedá vyřešit samostatně, může Scrum Master pomoci facilitací a zprostředkováním. Je důležité, aby Scrum Master dokázal poskytnout prostředí, kde se mohou konflikty bezpečně řešit, a podporoval týmové členy při hledání nejlepších řešení. 

Celkově lze říci, že Scrum Master má klíčovou roli při řešení konfliktů v rámci týmu v agilním vývoji a musí být schopen vést tým k harmonické spolupráci. Scrum Master by měl provádět nezaujaté šetření při zkoumání týmových konfliktů a usilovně pracovat na zohlednění perspektiv, pocitů, a motivace zúčastněných.

Jak Scrum Master sleduje a hodnotí pokrok týmu v rámci agilního procesu?

Scrum Master sleduje a hodnotí pokrok týmu v rámci agilního procesu na několika úrovních.

Prvním krokem je definování cílů a klíčových výstupů pro každou iteraci, aby se tým mohl soustředit na konkrétní cíle a mohl je sledovat a hodnotit. Scrum Master také zajišťuje, že tým má jasné a srozumitelné požadavky na produkt a že jsou průběžně aktualizovány, pokud se mění.

Dalším krokem je sledování pokroku týmu při plnění úkolů, které jsou přiděleny v rámci iterace. Scrum Master sleduje, zda jsou úkoly dokončeny včas a zda jsou plněny s potřebnou kvalitou. Pomáhá také týmu v identifikaci případných překážek, které mohou zpomalovat nebo bránit pokroku, a pracuje s týmem na hledání řešení.

Scrum Master také zajišťuje, že jsou pravidelně prováděny sprintové a iterativní retrospektivy, kde se hodnotí pokrok týmu a hledají se příležitosti pro zlepšení. Tím se vytváří prostor pro konstruktivní kritiku, kde se tým může naučit z chyb a dále se zlepšovat.

Kromě toho Scrum Master sleduje klíčové ukazatele výkonu, jako je například velocita, rychlost dodání, kvalita produktu nebo spokojenost zákazníka. Tyto ukazatele pomáhají Scrum Masterovi a týmu sledovat celkový pokrok v rámci agilního procesu a umožňují rychle reagovat na potenciální problémy.

Jak Scrum Master podporuje rozvoj jednotlivých členů týmu v rámci agilního vývoje?

Scrum Master se snaží vytvořit příznivé prostředí pro učení a rozvoj, ve kterém je kladen důraz na průběžné zlepšování a motivace ke vzdělávání se nových věcí. Poskytuje týmovým členům nástroje, techniky a znalosti, aby mohli účinněji plnit své úkoly a zlepšit své dovednosti. Tím vytváří prostor pro růst a rozvoj jednotlivých členů týmu.

Scrum Master dále podporuje rozvoj jednotlivých členů týmu prostřednictvím mentoringu a koučování. Pomáhá jednotlivým členům týmu rozvíjet se v oblastech, kde cítí nedostatek znalostí nebo zkušeností. Poskytuje jim zpětnou vazbu na jejich výkon a pomáhá jim identifikovat oblasti, ve kterých by se mohli zlepšit.

Scrum Master také dbá na to, aby byly jednotlivým členům týmu přidělovány úkoly odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. To umožňuje členům týmu specializovat se na oblasti, ve kterých jsou nejlepší, a současně rozvíjet své schopnosti v těchto oblastech.

Doporučujeme přečíst:

940x628-63ef41a27b582927038304.webp

Definice HR – zajímá vás, co dělá personalista?

Číst

Jaký je vztah mezi Scrum Masterem a Product Ownerem v rámci agilního procesu?

Jsou to kamarádi do deště a bez jejich spolupráce nebude nikdy Scrum fungovat. Vztah mezi Scrum Masterem a Product Ownerem je klíčovým prvkem agilního procesu. Oba jsou členy Scrum týmu a mají specifické role, které jsou nezbytné pro úspěšný průběh.

Product Owner je odpovědný za definování a prioritizaci backlogu produktu a zajištění toho, že tým pracuje na správných úkolech v souladu s požadavky zákazníka. Scrum Master na druhé straně je zodpovědný za zajištění toho, že tým pracuje v souladu se Scrum frameworkem, aby mohl být produkt vytvořen efektivně a s vysokou kvalitou.

Je důležité, aby Scrum Master a Product Owner spolupracovali a komunikovali průběžně, aby mohli společně řídit tým a dosáhnout společných cílů. Scrum Master pomáhá Product Ownerovi vytvářet a udržovat backlog produktu, což zahrnuje i nápomoc při prioritizaci a řešení překážek, které mohou vzniknout během procesu.

Zároveň Scrum Master zajišťuje, že tým pracuje v souladu se Scrum frameworkem, aby byla dodávka produktu úspěšná a v souladu s požadavky zákazníka. Scrum Master také pomáhá Product Ownerovi zabezpečit, že tým pracuje na úkolech v optimálním pořadí, což zahrnuje i vysvětlení Scrum principů a procesů Product Ownerovi a dalším zainteresovaným stranám.

Scrum Master a Product Owner spolupracují na dosažení společného cíle – vytvoření vysoce kvalitního produktu, který odpovídá potřebám zákazníka. Scrum Master a Product Owner mají různé role, ale spolupráce a komunikace mezi nimi jsou klíčové pro úspěch celého týmu.

Jak Scrum Master pomáhá týmu překonávat překážky v rámci agilního vývoje?

Podle příručky Scrum Guide je jednou ze služeb Scrum Mastera pro vývojový tým odstraňování překážek bránících postupu vývojového týmu. Scrum Master jako servant leader vede vývojový tým k sebeorganizaci a multifunkčnosti. Scrum Master povzbuzuje a umožňuje týmu dosáhnout plného potenciálu a schopností.

Aby toho všeho dosáhl, měl by Scrum Master vědomě rozhodovat o odstraňování překážek. Otázky, které je třeba zvážit, jsou následující:

  • Je to skutečně překážka, nebo ji může vývojový tým vyřešit sám?
  • Potřebujeme tuto překážku skutečně odstranit?
  • Jaký je zde skutečný problém? 

Je důležité si uvědomit, že uvedené příklady možných překážek nemusí být překážkami. Něco se stane překážkou teprve tehdy, když to přesáhne samoorganizační schopnosti týmu.

Překážkou se může stát nedostatek dovedností, ale věřte sebeorganizačnímu charakteru vývojového týmu, že sám vymyslí jiné možnosti. 

Možná se některý člen týmu touží naučit požadované dovednosti a vidí v tom skvělou příležitost. Také konflikt mezi členy týmu nemusí být překážkou. Dovolte jim vést mezi sebou intenzivní diskusi. Je na Scrum Masterovi, aby tým vedl ke zdravým konfliktům a debatám. Nakonec to povede k ještě silnějšímu týmu.

Při respektování samoorganizačních schopností týmu by Scrum Master měl tým podporovat ve snaze řešit vlastní problémy. Nebo ještě lépe, zabránit tomu, aby se něco překážkou vůbec stalo. Dobrý Scrum Master taky někdy tým nechá spálit tak, aby se poučil.

Doporučujeme přečíst:

124-63625d9a31821613614998-min-64ca5560b087f498040869.jpg

Agile vs Waterfall

Číst

Jakým způsobem Scrum Master pracuje s týmem na zvyšování produktivity v rámci agilního vývoje?

Scrum Master se snaží zajistit, aby tým měl potřebné zdroje, aby mohl pracovat efektivně a aby všechny potřebné informace byly dostupné. Pomáhá týmu definovat a dodržovat procesy, které zlepšují efektivitu práce, jako je například retrospektiva, během které tým hodnotí svou práci a hledá způsoby, jak ji zlepšit.

Scrum Master také pomáhá týmu vyřešit překážky, které brání produktivitě. To může zahrnovat komunikaci se zainteresovanými stranami, řešení konfliktů v týmu a odstraňování překážek, které brání týmu v práci.

Další způsob, jak Scrum Master pracuje s týmem na zvyšování produktivity, je podporování vývoje a zlepšování dovedností jednotlivých členů týmu. To může zahrnovat organizování tréninků, mentoring a vytváření příležitostí pro osobní a profesní růst.

V neposlední řadě Scrum Master sleduje a měří výkonnost týmu pomocí různých metrik a reportů. Tyto informace pak používá ke zlepšování procesů a pomáhá týmu vytvořit cestu k dosažení větší produktivity.

Všechny tyto kroky, které Scrum Master provádí, mají za cíl zvyšovat produktivitu týmu a umožňovat mu efektivnější práci v rámci agilního procesu.

Doporučujeme přečíst:

articlevisual-1-3-6421b1c708cc9740123943.webp

Použití SCRUM v IT

Číst

Scrum Master je nezbytnou součástí týmu, který pomáhá udržovat vysokou kvalitu práce v rámci agilního procesu. Ale jak to dělá?

Scrum Master se snaží zajistit, aby tým měl všechny potřebné nástroje a prostředí, aby mohl vytvořit kvalitní produkt. A to znamená nejen počítače, ale také ergonomické křesla a stoly a příjemné pracovní prostředí. Koneckonců, kdo by chtěl pracovat v místnosti, která připomíná sklepní kobku?

Ale Scrum Master dělá ještě více. Pomáhá týmu definovat a monitorovat kvalitativní standardy, které musí být splněny. A to znamená, že tým musí mít jasnou představu o tom, co se očekává od každého člena a jaký je požadovaný výstup.

Scrum Master také pomáhá týmu najít způsoby, jak se neustále zlepšovat a zvyšovat kvalitu práce. Mohou být například zavedeny pravidelné code review, kdy se členové týmu navzájem kontrolují a hledají způsoby, jak zlepšit svůj kód.

Co Vás na Scrumu baví nejvíce?

Týmová spolupráce a komunikace, která vede k efektivnějšímu a rychlejšímu vývoji produktu. Dále se mi líbí flexibilita tohoto frameworku, který umožňuje týmu přizpůsobit se změnám a neustále se učit a zdokonalovat. 

Navíc Scrum dává týmu větší autonomii a zodpovědnost za svou práci, což může být pro mnoho lidí motivující a povzbuzující. Rozhodně se mi líbí, jak Scrum podporuje agilní přístup k vývoji softwaru a pomáhá týmům dosahovat úspěchu v dynamickém a neustále se měnícím světě technologií.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Vedení obchodního týmu»
Business a management
Vede Petr Tošner
11. června 1. srpna
Petr Tošner