Jak přizpůsobit agilní metodiku projektu? Rozhovor s expertem na agile | Laba Czech ✌
Для отслеживания статуса заказа — авторизируйтесь
Введите код, который был выслан на почту Введите код с SMS, который был выслан на номер
Код действителен в течение 5 минут Код с sms действителен в течение 5 минут
Вы уверены, что хотите выйти?
Сеанс завершен
На главную
Blog

Hledat

obsah

Jak přizpůsobit agilní metodiku projektu? Rozhovor s expertem na agile

Martin Fiala odpovídá na otázky ohledně zavádění agilních přístupů k řízení projektů ve firmě.

1009-jak-prizpusobit-agilni-metodiku-projektu-rozhovor-s-expertem-na-agile-cover-65c5dc1332776925857120.jpg

Chcete se naučit pracovat v rychlém a dynamickém prostředí, kde je klíčovým úspěchem včasné uvedení produktu na trh? 

Ing. Martin Fiala je coby lídr globálních týmů se 17 lety zkušeností tím pravým, kdo disponuje potřebným know-how a tipy z praxe. Přečtěte si jeho poznatky, se kterými se nám svěřil v rozhovoru pro Laba blog, a potom se zúčastněte kurzu Projektové řízení a veďte své projekty agilně k úspěšným výsledkům.

Martine, kdy jste se poprvé setkal a začal s agilním projektovým řízením?

Poprvé jsem se setkal a začal s agilním projektovým řízením v rámci transformace na agilní způsob práce dle metodiky SAFe (Scaled Agile Framework) v Honeywellu v roce 2018. Tato zkušenost byla mým prvním hlubokým ponořením do agilních principů a praktik na velkou škálu, což mi umožnilo pochopit a aplikovat agilní metodiky v komplexním a dynamickém prostředí velké organizace. 

Implementace SAFe v Honeywellu představovala nejen změnu ve způsobu práce na projektech, ale také kulturu společnosti směrem k větší flexibilitě, adaptabilitě a zaměření na hodnotu pro zákazníka.

Můžete se podělit o konkrétní příklad projektu, ve kterém jste použili agilní metodiku, a jaké byly klíčové momenty, které vedly například ke zlepšení?

Konkrétní projekty, na kterých jsem pracoval s využitím agilní metodiky, spadají bohužel pod dohody o nezveřejnění (NDA), a proto nemohu detailně odhalit jejich obsah ani specifika. Nicméně mohu sdílet, že jedním z největších benefitů použití agilního přístupu pro tým bylo získání důvěry managementu. 

Díky agilnímu rozpracování projektů do jednotlivých fází a manageble úkolů v rámci sprintů jsme dokázali zlepšit plánování kapacit týmu v souladu s možnostmi a prioritami. Tento přístup umožnil lepší adaptabilitu na změny a efektivnější dosahování cílů projektu, což mělo pozitivní vliv jak na výkonnost týmu, tak na celkovou spokojenost zákazníků s výsledky naší práce.

Veškerý obsah v užitečném formátu. Rozhovory, články, life hacky a tipy ze světa businessu i korporátů na našem Instagramu. 
Pojďte se připojit!

Jakým způsobem jste přizpůsoboval agilní metodiky různým typům projektů během své kariéry?

Přizpůsobování agilních metodik různým typům projektů během mé kariéry bylo založeno na pochopení, že většina projektů tradičně sledovala waterfall model, který vyžadoval detailní plánování a kompletní zadání na začátku. Tento přístup má své výhody, ale také přináší rizika spojená s dlouhodobým plánováním a potřebou předvídat všechny aspekty projektu předem.

V praxi jsem se setkal s tím, že mnoho projektů, ať už se jedná o vývoj softwaru, firmwaru, nebo hardwaru, může profitovat z adaptivnějšího přístupu. Proto jsem začal experimentovat s postupným plánováním ve vlnách, kde jsme začínali s vysokou úrovní předpokladů a postupně zpřesňovali plány na základě získaných informací a vývoje projektu.

V některých případech jsme adaptovali agilní praktiky, jako jsou krátkodobé závazky (sprinty), které umožňují týmům flexibilně reagovat na změny a efektivněji spravovat práci. Délku sprintu jsme vybírali pečlivě vybírali s ohledem na druh a obsah práce, abychom zajistili, že tým může efektivně dosahovat cílů a udržovat vysokou úroveň produktivity.

Další adaptací bylo zavedení konceptu minimálně životaschopného produktu (MVP, minimum viable product) do tradičnějších fázových projektů. Tento přístup umožňuje rychlejší uvedení produktu na trh a postupné zlepšování na základě skutečné zpětné vazby od zákazníků.

V situacích, kde projekt zahrnoval složité dodavatelské řetězce, výrobní procesy nebo logistiku s dlouhými přepravními dobami, bylo někdy vhodnější držet se více waterfall plánování. Přesto jsme stále hledali způsoby, jak integrovat agilní cykly a rozdělit práci na kratší milníky, což umožnilo lepší řízení projektu a adaptabilitu.

Výsledkem těchto adaptací byl kombinovaný přístup, kde jsme začlenili agilní praktiky do tradičnějšího fázového plánování, čímž jsme dosáhli větší flexibility, lepšího řízení rizik a zvýšili schopnost projektů rychle reagovat na změny. Tato kombinace přístupů se ukázala být účinná ve většině prostředí, zejména v těch, kde existuje potřeba balancovat mezi agilitou a stabilitou plánování.

Které konkrétní agilní praktiky nebo nástroje považujete za nejdůležitější pro efektivní projektové řízení?

Na otázku ohledně klíčových agilních praktik a nástrojů pro efektivní projektové řízení bych řekl, že ať už se jedná o waterfall, agilní, nebo hybridní metody řízení projektů, všechny jsou aplikovány v rámci existující organizace a její kultury. 

Domnívám se, že je zásadní vytvořit kulturu důvěry a otevřenosti, připravit prostředí pro doručení, včetně jasné vize a stanovení priorit a kapacit, stejně jako neustálou práci s lidmi a zapojení zákazníků do vývoje. Věřím, že pro 90 % současných firem v České republice by nejefektivnější byla kombinace SAFe agile a tradičního waterfall řízení, hybridní přístup sladěný s nastavenou kulturou a druhem práce. 

I malá změna z plného waterfall plánování na hybridní může přinést firmě velké zisky, proto doporučuji postupně přecházet k agilním metodám. Plánování ve sprintech, denní stand-upy, zaměření na MVP a dělání vývoje v inkrementech je klíčové pro rychlé doručení na trh.

Jak jste zaznamenal změny ve spolupráci a komunikaci týmu po přechodu na agile?

Pokud je vytvořeno prostředí s jasně danými prioritami, pravidelným kapacitním plánováním, transparentní komunikací vize a cílů, průběžnými revizemi, pravidelným sběrem zpětné vazby od zákazníků a její okamžitou implementací do vývoje, dojde k značnému zlepšení ve fungování týmu. 

Otevřená komunikace a práce s lidmi, zaměřená na jejich rozvoj, jsou základem úspěchu přechodu na agilní metody. Když týmy přijmou tyto změny a stávají se otevřenější, angažovanější a cítí se být součástí týmu, začíná se rozvíjet opravdová spolupráce a týmy začínají pracovat efektivněji.

Doporučujeme přečíst:

1000-social-min-65baa8969b030659695114.jpg

Únava ze změn: Jak stabilizovat svůj tým

Číst

Jaký vliv mělo agilní projektové řízení na rychlost dodávky produktu a celkovou spokojenost zákazníka ve vašich projektech?

V našich projektech agilní projektové řízení zásadně zkrátilo čas potřebný k dodání produktů na trh tím, že jsme produkt rozdělili na menší designové inkrementy a zaměřili se na vývoj MVP. To umožnilo okamžité uvedení na trh a zapojení marketingu a prodejních týmů, vedoucí ke zvýšené zákaznické spokojenosti a efektivnější adaptaci na tržní změny díky průběžnému sběru a implementaci zpětné vazby.

Je podle vás důležité řídit projekty pouze agilně? 

Důležité je, aby týmy byly schopny doručovat to, co slíbily, a včas a s vytvořením podmínek, které jim umožní úspěch. Zda použijí čistě agilní, waterfall nebo hybridní přístup, není zásadní, pokud to vyhovuje konkrétním potřebám projektu a firmy.

Chcete se přihlásit k odběru novinek?

Přihlaste se k odběru, aby vám nic neuniklo.
Děkujeme za přihlášení k odběru!
kurz na téma:
«Vedení obchodního týmu»
Business a management
Vede Petr Tošner
11. června 1. srpna
Petr Tošner